Hướng dẫn móc mẫu mũ cao bồi cho bé trai

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

Len sợi: sợi cói, sợi thô trơn 2mm…

Kim móc: số  2.5mm

Phụ liệu:  kim khâu len, kéo cắt len, kim đánh dấu, thước đo…

Kí hiệu

MR: vòng tròn ma thuật

Round: hàng

X: mũi đơn

V: tăng mũi (2 mũi móc vào 1 chân)

A: giảm mũi (2 mũi móc chụm đầu)

Cách làm:

Các bạn móc mũ dựa vào Size dưới đây:

+ Size baby: 119 yds; kích thước bé: 130 yds; Sz S: 140 yds; Sz trẻ em L: 157

+ Sz trung bình S: 162 yds; Sz L: 180 yds;

+ Sz người lớn S: 193 yds; Sz người lớn M: 216 yds; sz người lớn L: 229 yds.

Size Vòng đầu Vòng mũ Chiều cao chóp mũ
Sz Trẻ em 0-6t  15 ½” to 16 ½” 16cm  4 cm
Sz Trẻ em 6-12t 16 ½” to 17 ½” 17cm 4 ¼ cm
Sz Trẻ em (Sz S) 17 ½” to 18 ½” 18cm 4 ½ cm
Sz Trẻ em (Sz L) 18 ½” to 19 ½” 19cm 4 ½ cm
Trung bình  S 19 ½” to 20 ½” 20cm 4 ¾ cm
Trung bình  L 20 ½” to 21 ½” 21cm 5 cm
Người lớn sz S 21 ½” to 22 ½” 22cm 5 ¼ cm
Người lớn sz M 22 ½” to 23 ½” 23cm 5 ½ cm
Người lớn sz L 23 ½” to 24 ½” 24cm 5 ¾ cm

Bắt đầu móc lên 6 bính, quay lại móc vào chân thứ 2 phía trái kim

Round 1: X, 3X, W, móc bên đối diện: 3X, V = 12

Round 2: V, 3X, 3V, 3X, 2V = 18

Round 3: X, V, 4X, V, X, V, X, V, 4X, V, X, V = 24

Round 4: 2X, V, 5X, V, 2X, V, 2X, V, 5X, V, 2X, V = 30

Round 5: 3X, V, 6X, V, 3X, V, 3X, V, 6X, V, 3X, V = 36

Round 6: 4X, V, 7X, V, 4X, V, 4X, V, 7X, V, 4X, V = 42

Round 7: 5X, V, 8 X, V, 5 X, V, 5 X, V, 8 X, V, 5 X, V = 48

Round 8: 6 X, V, 9 X, V, 6 X, V, 6 X, V, 9 X, V, 6 X, V = 54

Round 9: 7 X, V, 10 X, V, 7 X, V, 7 X, V, 10 X, V, 7 X, V = 60

Round 10: 8 X, V, 11 X, V, 8 X, V, 8 X, V, 11 X, V, 8 X, V =  66

Round 11: 9 X, V, 12 X, V, 9 X, V, 9 X, V, 12 X, V, 9 X, V = 72

Round 12: 10 X, V, 13 X, V, 10 X, V, 10 X, V, 13 X, V, 10 X, V = 78

móc mũ cao bồi cho bé trai

+ Sz trẻ em ( võng mũ 16 cm)

Móc Round 1 to Round 9: giống phần chóp mũ trên

Round 10 – Round 12: 60X

Round 13: (14 X, V)*4 = 64

Round 14 – Round 24: 64X

Round 25: (31 X, V) *2 = 66

Round 26: (5 X, V)*11 = 77

Round 27: 77X

Round 28: (6 X, V)*11 = 88

Round 29 – Round 32: 88X

+ Size trung bình ( trẻ em)

Móc Round 1 to Round 9: giống phần chóp mũ trên

Round 10 – Round 12: 60X

Round 13: (14 X, V)*4 = 64

Round 14 – Round 15: 64X

Round 16: (15 X, V)*4 = 68

Round 17 – Round 26: 68X

Round 27: 7 X, (5 X, V)*4, 7 X, (5 X, V)*5 = 77

Round 28: 77X

Round 29: (6 X, V)*11 = 88

Round 30 – Round 33: 88X

+ Size S ( trẻ em)

Móc Round 1 to Round 9: giống phần chóp mũ trên

Round 10 – Round 12: 60X

Round 13: (14 X, V)*4 = 64

Round 14 – Round 15: 64X

Round 16: (15 X, V)*4 = 68

Round 17: 68X

Round 18: (16 X, V)*4 = 72

Round 19 – Round 27: 72X

Round 28: (5 X, V)*12 = 84

Round 29: 84X

Round 30: (6 X, V)*12 = 96

Round 31 – Round 34: 96X

+ Size L ( trẻ em)

Móc Round 1 to Round 10: giống phần chóp mũ trên

Round 11 – Round 13: 66X

Round 14: (32 X, V)*2 = 68

Round 15 – Round 16: 68X

Round 17: (16 X, V)*4 = 72

Round 18: 72X

Round 19: (17 X, V)*4 = 76

Round 20 – Round 28: 76X

Round 29: (37 X, V)*2 = 78

Round 30: (5 X, V)*13 = 91

Round 31: 91X

Round 32: (6 X, V)*13 = 104

Round 33 – Round 36: 104X

+ Size trung bình S ( người lớn)

Móc Round 1 to Round 10: giống phần chóp mũ trên

Round 11 – Round 13: 66X

Round 14: (10 X, V)*6 = 72

Round 15 – Round 16: 72X

Round 17: (17 X, V)*4 = 76

Round 18: 76X

Round 19: (18 X, V)*4 = 80

Round 20 – Round 29: 80X

Round 30: 7 X, (5 X, V)*5, 7 X, (5 X, V)*6 = 91

Round 31: 91X

Round 32: (6 X, V)*13 = 104

Round 33 – Round 36: 104X

+ Size trung bình L ( người lớn)

Móc Round 1 to Round 11: giống phần chóp mũ trên

Round 12 – Round 14: 72X

Round 15: (17 X, V)*4 = 76

Round 16 – Round 17: 76X

Round 18: (18 X, V)*4 = 80

Round 19: 80X

Round 20: (19 X, V)*4 = 84

Round 21 – Round 31: 84X

Round 32: (5 X, V)*14 = 98

Round 33: 98X

Round 34: (6 X, V)*14 = 112

Round 35 – Round 38: 112X.

+ Size người lớn S

Móc Round 1 to Round 11: giống phần chóp mũ trên

Round 12 – Round 14: 72X

Round 15: (11 X, V)*6 = 78

Round 16 – Round 17: 78X

Round 18: (12 X, V)*6 = 84

Round 19: 84X

Round 20: (20 X, V)*4 = 88

Round 21 – Round 32: 88X

Round 33: (43 X, V)*2 = 90

Round 34: (5 X, V)*15 = 105

Round 35: 105X

Round 36: (6 X, V)*15 = 120

Round 37 – Round 40: 120X

+ Size người lớn M

Móc Round 1 to Round 12: giống phần chóp mũ trên

Round 13 – Round 15: 78X

Round 16: (12 X, V)*6 = 84

Round 17 – Round 18: 84X

Round 19: (20 X, V)*4 = 88

Round 20: 88X

Round 21: (21 X, V)*4 = 92

Round 22 – Round 35: 92X

Round 36: 7 X, (5 X, V)*6, 7 X, (5 X, V)*7 = 105

Round 37: 105X

Round 38: (6 X, V)*15 = 120

Round 39 – Round 42: 120X

+ Size người lớn L

Móc Round 1 to Round 12: giống phần chóp mũ trên

Round 13 – Round 15: 78X

Round 16: (12 X, V)*6 = 84

Round 17 – Round 18: 84X

Round 19: (13 X, V)*6 = 90

Round 20: 90X

Round 21: (14 X, V)*6 = 96

Round 22 – Round 36: 96X

Round 37: (5 X, V)*16 = 112

Round 38: 112X

Round 39: (6 X, V)*16 = 128

Round 40 – Round 43: 128X

Khâu ráp, trang trí sản phẩm

+ Các bạn dùng giấy báo cuộn tròn nhét vào phần chóp mũ để định hình phần mũ

+ Xác định 3 điểm A-B-C ( xem hình), sau đó gấp và ấn đỉnh mũ.

+ Sử dụng duy băng gắn lên vành mũ.

Hướng dẫn móc mũ cao bồi cho bé trai

Hoàn thiện sản phẩm:

Hướng dẫn móc mũ cao bồi cho bé trai

Leave a Reply