[Amigurumi Patterns] Hướng dẫn móc cáo cực đẹp chi tiết A-Z miễn phí

Chart móc cáo bằng len miễn phí chi tiết

Viết tắt:

R – row

ch – chain

sc – single crochet

inc – tăng (2 sc trong một mũi)

dec – giảm (2 sc với nhau)

[…] – số mũi bạn nên có ở cuối hàng

(…) – lặp lại bất cứ điều gì ở giữa các dấu ngoặc với số lần nhất định

Đầu

Có sợi màu cam:

R 1: 2 ch, 6 sc ở ch thứ 2 từ móc [6]

R 2: (inc) lặp lại 6 lần [12]

R 3: (1 sc, inc) lặp lại 6 lần [18]

R 4 : (2 sc, inc) lặp lại 6 lần [24]

R 5: (3 sc, inc) lặp lại 6 lần [30]

R 6: (4 sc, inc) lặp lại 6 lần [36]

R 7-9: 36 sc (3 hàng)

Chèn các mắt an toàn giữa R 8 và R 9 với khoảng cách 6-7 mũi khâu cách nhau.

R 10: (4 sc, dec) lặp lại 6 lần [30]

R 11: (3 sc, dec) lặp lại 6 lần [24]

R 12: (2 sc, dec) lặp lại 6 lần [18]

R 13: (4 sc, dec) lặp lại 3 lần [15]

R 14: 15 sc

Chốt lại.

Cánh tay(làm 2)

Với sợi trắng:

R 1: 2 ch, 6 sc ở ch thứ 2 từ móc [6]

R 2: 6 sc

Chuyển sang sợi cam:

R 3-6: 6 sc (4 hàng)

Chốt lại.

Tai (làm 2)

Với sợi màu cam:

R 1: 2 ch, 6 sc ở ch thứ 2 từ móc [6]

R 2: (inc, 2 sc) lặp lại 2 lần [8]

R 3: (inc, 3 sc) lặp lại 2 lần [10]

R 4: (inc, 4 sc) lặp lại 2 lần [12]

R 5: (inc, 5 sc) lặp lại 2 lần [14]

R 6: 14 sc

R 7: (dec, 5 sc) lặp lại 2 lần [12]

R 8: (dec, 4 sc) lặp lại 2 lần [10]

Chốt lại.

Chân (làm 2)

Với sợi trắng:

R 1: 2 ch, 6 sc ở ch thứ 2 từ móc [6]

R 2: (inc) lặp lại 6 lần [12]

Chuyển sang sợi cam:

R 3-4: 12 sc ( 2 hàng)

R 5: (2 sc, dec) lặp lại 3 lần [9]

Chốt lại.

Phần thân

Với sợi màu cam:

R 1: 2 ch, 6 sc ở ch thứ 2 từ móc [6]

R 2: (inc) lặp lại 6 lần [12]

R 3: (1 sc, inc) lặp lại 6 lần [18]

R 4 : nối chân: (2 sc, inc cùng với chân 1); 1 sc; (1 sc, inc, 1 sc cùng với chân thứ 2); 1 sc; bao gồm; (2 sc, inc) lặp lại 3 lần [
24]

R 5: 24 sc

R 6: (10 sc, dec) lặp lại 2 lần [22]

R 7: (9 sc, dec) lặp lại 2 lần [20]

R 8: 20 sc

R 9: (8 sc, dec) lặp lại 2 lần [18]

R 10: 18 sc

R 11: (4 sc, dec) lặp lại 3 lần [15]

Chốt lại.

Mõm

Với sợi trắng:

R 1: 2 ch, 6 sc ở ch thứ 2 từ móc [6]

R 2: (inc) lặp lại 6 lần [12]

R 3: 12 sc

R 4: (3 sc, inc) lặp lại 3 lần [15]

Chốt lại.

Đuôi

Với sợi trắng:

R 1: 2 ch, 6 sc ở ch thứ 2 từ móc [6]

R 2: (1 sc, inc) lặp lại 3 lần [9]

R 3: (2 sc, inc) lặp lại 3 lần [12 ]

R 4: (3 sc, inc) lặp lại 3 lần [15]

Chuyển sang sợi cam:

R 5: 15 sc

R 6: (3 sc, dec) lặp lại 3 lần [12]

R 7: (2 sc, dec) lặp lại 3 lần [9]

R 8: (1 sc, dec) lặp lại 3 lần [6]

R 9: 6 sc

Chốt lại.

Lắp ráp

Sử dụng chỉ hoặc sợi mịn để may.

May cánh tay và đầu vào thân.

May tai vào đầu

Thêu mũi.

Sản phẩm hoàn thành: Plush fox free crochet pattern

Leave a Reply